Ads2

Nalu uhlu oluphelele loNgqongqoshe beKhabhinethi

 

New Cabinet Ministers in SA

- UMsekela Mongameli nguPaul Mashatile.

- UNgqongqoshe wezoLimo nguJohn Steenhuisen.

- UNgqongqoshe oyiSekela wezoLimo nguRosemary Nokuzola Capa.

- UNgqongqoshe woHlaziyo lweMhlaba noThuthukiso lwaseMaphandleni nguMzwanele Nyhontso.

- UNgqongqoshe oyiSekela woHlaziyo lweMhlaba noThuthukiso lwaseMaphandleni nguChupu Stanley Mathabatha.

- UNgqongqoshe wezeMfundo esiSiseko nguSiviwe Gwarube.

- UNgqongqoshe oyiSekela wezeMfundo esiSiseko nguReginah Mhaule.

- UNgqongqoshe wezokuXhumana nobuChwepheshe beDijithali nguSolly Malatsi.

- UNgqongqoshe oyiSekela wezokuXhumana nobuChwepheshe beDijithali nguMondli Gungubele.

- UNgqongqoshe wezoHulumeni baseKhaya nezesiNtu nguVelinkosi Hlabisa.

- ONgqongqoshe abayiSekela wezoHulumeni baseKhaya nezesiNtu nguDickson Masemola noZolile Burns‐Ncamashe.

- UNgqongqoshe wezoKuvikela namaVeterans weMpi nguAngie Motshekga.

- ONgqongqoshe abayiSekela wezoKuvikela namaVeterans weMpi nguBantu Holomisa noRichard Mkhungo.

- UNgqongqoshe wezoMbane namandla nguKgosientsho Ramokgopa.

- UNgqongqoshe oyiSekela wezoMbane namandla nguSamantha Graham.

- UNgqongqoshe wezeSayensi, ubuChwepheshe kanye neNtuthuko nguBlade Nzimande.

- UNgqongqoshe oyiSekela wezeSayensi, ubuChwepheshe kanye neNtuthuko nguNomalungelo Gina.

- UNgqongqoshe wezemiSebenzi nabaSebenzi nguNomakhosazana Meth.

- ONgqongqoshe abayiSekela wezemiSebenzi nabaSebenzi nguJomo Sibiya noPhumzile Mgcina.

- UNgqongqoshe wezeziMali nguEnoch Godongwana.

- ONgqongqoshe abayiSekela wezeziMali nguDavid Masondo noAshor Sarupen.

- UNgqongqoshe wezoHlaza, iziNhlanzi kanye neMvelo nguDion George.

- ONgqongqoshe abayiSekela wezoHlaza, iziNhlanzi kanye neMvelo nguNarend Singh noBernice Swarts.

- UNgqongqoshe wezeMpilo nguAaron Motsoaledi.

- UNgqongqoshe oyiSekela wezeMpilo nguJoe Phaahla.

- UNgqongqoshe wezeMfundo ePhakeme nguNobuhle Nkabane.

- ONgqongqoshe abayiSekela wezeMfundo ePhakeme nguButi Manamela noMimmy Gondwe.

- UNgqongqoshe wezangaPhakathi nguLeon Schreiber.

- UNgqongqoshe oyiSekela wezangaPhakathi nguNjabulo Nzuza.

- UNgqongqoshe wezokuHlaliswa kwaBantu nguMmamoloko Kubayi.

- UNgqongqoshe oyiSekela wezokuHlaliswa kwaBantu nguTandi Mahambehlala.

- UNgqongqoshe wezobuDlelwano neMinyango yaseZweni nguRonald Lamola.

- ONgqongqoshe abayiSekela wezobuDlelwano neMinyango yaseZweni nguAlvin Botes noTandi Moraka.

- UNgqongqoshe wezoBulungiswa kanye noHlelo lweziMiso nguThembi Nkadimeng.

- UNgqongqoshe oyiSekela wezoBulungiswa kanye noHlelo lweziMiso nguAndries Nel.

- UNgqongqoshe weziMbiwa nezibiLibiwi nguGwede Mantashe.

- UNgqongqoshe oyiSekela weziMbiwa nezibiLibiwi nguJudith Nemadzinga‐Tshabalala.

- UNgqongqoshe wezoHlelo, uKuHlola kanye noKuHlonza nguMaropene Ramokgopa.

- UNgqongqoshe oyiSekela wezoHlelo, uKuHlola kanye noKuHlonza nguSeiso Mohai.

- UNgqongqoshe wezamaPhoyisa nguSenzo Mchunu.

- ONgqongqoshe abayiSekela wezamaPhoyisa nguPolly Boshielo noCassel Mathale.

- UNgqongqoshe oseHhovisi likaMongameli nguKhumbudzo Ntshavheni.

- ONgqongqoshe abayiSekela oseHhovisi likaMongameli nguNonceba Mhlauli noKenneth Morolong.

- UNgqongqoshe wezeziNzo Zomphakathi kanye nokuPhatha nguMzamo Buthelezi.

- UNgqongqoshe oyiSekela wezeziNzo Zomphakathi kanye nokuPhatha nguPinky Kekana.

- UNgqongqoshe wezoMsebenzi woMphakathi kanye neziNdawo nguDean Macpherson.

- UNgqongqoshe oyiSekela wezoMsebenzi woMphakathi kanye neziNdawo nguSihle Zikalala.

- UNgqongqoshe woThuthukiso lweziBhizinisi ezincane nguStella Ndabeni-Abrahams.

- UNgqongqoshe oyiSekela woThuthukiso lweziBhizinisi ezincane nguJane Sithole.

- UNgqongqoshe wezoThuthukiso lwezenhlalakahle nguSisisi Tolashe.

- UNgqongqoshe oyiSekela wezoThuthukiso lwezenhlalakahle nguGanief Hendricks.

- UNgqongqoshe wezoMidlalo, ubuCiko kanye neNkulumo nguGayton McKenzie.

- UNgqongqoshe oyiSekela wezoMidlalo, ubuCiko kanye neNkulumo nguPeace Mabe.

- UNgqongqoshe wezokuVakasha nguPatricia De Lille.

- UNgqongqoshe oyiSekela wezokuVakasha nguMaggie Sotyu.

- UNgqongqoshe wezokuRhweba, iShishini kanye noKhuphiswano nguParks Tau.

- ONgqongqoshe abayiSekela wezokuRhweba, iShishini kanye noKhuphiswano nguZuko Godlimpi noAndrew Whitfield.

- UNgqongqoshe wezokuThutha nguBarbara Creecy.

- UNgqongqoshe oyiSekela wezokuThutha nguMkhuleko Hlengwa.

- UNgqongqoshe wezaManzi kanye neziNdle nguPemmy Majodina.

- ONgqongqoshe abayiSekela wezaManzi kanye neziNdle nguDavid Mahlobo noIsaac Seitlholo.

- UNgqongqoshe wezaBesifazane, oLutsha kanye naBantu abaKhuthele nguSindisiwe Chikunga.

- UNgqongqoshe oyiSekela wezaBesifazane, oLutsha kanye naBantu abaKhuthele nguMmapaseka Steve Letsike.

- UNgqongqoshe wezokuBuyekeza kwaBejele nguPieter Groenewald.

- UNgqongqoshe oyiSekela wezokuBuyekeza kwaBejele nguLindiwe Ntshalintshali.

Comments

Left Right

Close Ad
Close Ad

Ads4

Popular Posts

Ad4

Ads3